Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Постиндустриално общество или Трета и Четвърта индустриални революции?

Резюме

Цел на статията е да даде отговор на един от най-актуалните въпроси през последните десетилетия, а именно дали от 1970-те години насам се осъществява преход към постиндустриално общество или към Трета, а след това и към Четвърта индустриална революция. Прилага се политикономически подход, доколкото за развитието на технологиите основна роля играе държавата, която се опитва чрез тях да си осигури определени конкурентни и стратегически предимства в световната надпревара. Отговорът на горепосочения въпрос минава през проследяване на дискусиите по него, анализ на различните понятия и на растящото количество емпирични данни. По тази причина се започва с появата, развитието и същността на концепцията за постиндустриалното общество. След това са разгледани противоречията в концепциите за постиндустриалното общество. Посочва се, че индустриалното общество продължава да съществува и делът на индустрията се увеличава, но самата идндустрия все повече се променя, интелектуализира, произвежда всички онези индустриални стоки, чрез които се реализират постиндустриалните технологии, свързани с информация, данни, знание. След това е обърнато внимание на особения случай на Китай, който в условията на разгръщане на постиндустриални общества на Запад успява да се индустриализира, като важна роля в това отношение има държавата, и това го превръща в най-ускорено развиващата се икономическа сила в историята. На следващо място е разгледана промяната в геоикономическите баланси в резултат от възхода на Китай и осъзнаването на Запад, че политиката на деиндустриализация всъщност е била грешка, което води до опити за нова индустриализация. Завършва се с новите индустриални политики и загубата на легитимация на теориите за постиндустриалното общество с разгръщането на Четвъртата индустриална революция след кризата от 2007-2008 г. насам.

Post-industrial Society or Third and Fourth Industrial Revolutions?

The aim of the article is to answer one of the most interesting questions in recent decades – is there a transition to a post-industrial society or to the Third and then to the Fourth Industrial Revolution since the 1970s. The approach is politico-economic, because the main role for the development of technologies is played by the state, which tries to secure certain competitive and strategic advantages in the world race. The answer to the above question goes through the discussions on it, and through the analysis of the various concepts and the growing amount of empirical data. Therefore, the article begins with the emergence, development and essence of the concept of post-industrial society. Then the contradictions in the concepts of post-industrial society are considered and it is concluded that the industrial society continues to exist and the share of the industry increases, but the industry itself is increasingly changing and intellectualizing to produce all those industrial goods through which post-industrial technologies related to information, data and knowledge are realized. Attention is then paid to the special case of China, which in the context of the development of postindustrial societies in the West has managed to become industrialized, with the state having a special role in this regard, and this makes it the fastest growing economic power in history. After that the shift of geo-economic balances as a result of China’s rise and the West’s deindustrialization are considered a mistake, which is leading to new attempts at industrialization. The article ends with new industrial policies and the loss of legitimacy of theories of post-industrial society with the unfolding of the Fourth Industrial Revolution after the crisis of 2007-2008.

Ключови думи

industrial revolution, post-industrial society, industrial society, technologies
Свалете ISA.2022.1.08.pdf