Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Оценка и ефективност от адаптиране на стандартите за оценяване към обучението, бизнес средата и практиката в Република България

Резюме

Преминаването през поредица от кризисни и следкризисни периоди през последните двадесет години оказва сериозно негативно въздействие върху цялостното извеждане на стойности на активи, пасиви и капитали, служещи както за частни, така и за публични цели. Същевременно, натискът върху всички нива на вземане на управленски решения както в частния, така и в публичния сектор за доставяне на повече и по-качествени услуги расте постоянно. Това налага преосмисляне на начина, по който се извеждат отделните видове стойности на различните видове активи, пасиви и капитали. Създаването на различни стандарти за оценяване в различните страни е предпоставка за по-коректно и по-ефективно остойностяване на различните активи, услуги, капитали и др. обективни и субективни отношения в действаща бизнес единица. По този начин ще има предпоставка да се вземат по-ефективни управленски решения във връзка с изразходване на ресурсите. От една страна, вследствие на световните тенденции за промяна на законодателството, промяна на климата, енергийната ефективност и др. самите стандарти и методи за оценяване търпят развитие, което е от особено важно значение за нашата страна. От друга страна, спецификата на нашата икономика и законодателство е предпоставка за налагане на необходимост от разработване на национални стандарти за оценяване, чрез които да се даде предпоставка за по-коректно извеждане на различните видове стойности, което се отразява както върху вярното и честно представяне на активите и пасивите, така и върху вземането на управленски решения. Настоящото изследване си поставя за цел да измери и анализира нуждата от национални стандарти за оценяване и тяхното влияние върху образователните програми. Резултатите от изчисленията на оценката и ефективността от адаптиране на стандартите за оценяване показват, че различията във философията и приложението на отделните стандарти в отделните страни са съществени, което е предпоставка за различия в изведените стойности. Това налага създаване на специфични дисциплини за обучение по оценяване. В съдържанието на статията се предоставят и се разглеждат основните резултати от разработен проект НИД НИ 20/2018 г. „Оценка и ефективност от адаптиране на стандартите за оценяване към обучението, бизнес средата и практиката в Р. България“. Стремежът на изследователския екип е да даде познания за базовите постановки в областта на оценяването и счетоводството.

Evaluation and Effectiveness of the Adaptation of Evaluation Standards to the Training, Business Environment and Practices in the Republic of Bulgaria

Going through a series of crisis and post-crisis periods over the last twenty years has had a serious negative impact on the overall value of assets, liabilities and capital used for both private and public purposes. At the same time, the pressure on all levels of management decision-making in both the private and public sectors to deliver more and better services is growing. This requires a rethinking of the way in which the different types of values of the different types of assets, liabilities and capital are derived. The creation of different valuation standards in different countries is a prerequisite for a more correct and more efficient valuation of various assets, services, capital, etc. objective and subjective relations in an operating business unit. In this way there will be a prerequisite to make more effective management decisions in relation to the expenditure of resources. On the one hand, due to global trends for legislation change, climate change, energy efficiency, etc., the standards and evaluation methods themselves are evolving, which is of particular importance for our country. On the other hand, the specifics of our economy and legislation are a prerequisite for imposing the need to develop national valuation standards to provide a prerequisite for more accurate derivation of different types of values, which affects the correct and fair presentation of assets and liabilities on management decisions. The present study aims to measure and analyze the need for national assessment standards and their impact on educational programs. The results of the calculations of the evaluation and the effectiveness of the adaptation of the evaluation standards show that the differences in the philosophy and application of the individual standards in individual countries are significant, which is a prerequisite for the differences in the derived values. This requires the creation of specific disciplines for assessment training.

Ключови думи

valuation, fair value, valuation standards
Свалете ISA.2022.1.07.pdf