Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Използване и обработка на големи данни в транспорта – платформи и подходи

Резюме

Настоящата статия сближава темите за извличане, предаване, обработка, използване и анализ на големи данни в областта на транспорта. Тя посочва някои аспекти на приложението на Интернет на обектите и големите данни в сферата на транспортните услуги. Представени са източниците на големи данни в транспортния сектор, като се прави най-обща класификация според мястото на техния произход. Показани са основните протоколи за обмен на данни, както и различни видове облачни платформи, които могат да служат за приемане, съхранение и обработка на данни. Направено е кратко описание на функциите на транспортните контролни центрове, като са посочени някои проблеми, свързани с приемането, съхранението и анализа на големи данни. Представен е подход за разширяване дейността на транспортен контролен център, при което се дава възможност за негова съвместна работа по извличане, обработка и анализ на данни с подходящи средства и адекватна облачна платформа за работа с големи данни.

Using and Processing Big Data in Transport – Platforms and Approaches

The article converges on the topics of extracting, communicating, processing, utilization, and analysis of big data in transportation. It looks at some aspects of the application of the Internet of Things and big data in the field of transport. The sources of big data in this sector are presented, depicting a general classification according to their place of origin. The main data communication transport protocols are shown, in addition to the different types of cloud platforms that can receive, store and process data. A brief description of the functions of transport control centers is made, pointing out some issues related to the extraction, storage and analysis of big data. At the end, a source of transportation data is used to verify the possibility for expanding the operation of a transport control center, which can work collaboratively with a proposed big data platform and extract, process and analyze data with appropriate open source tools for big data.

Ключови думи

Big Data, transport, control centers, data extraction and processing
Свалете ISA.2022.1.05.pdf