Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Методи за определяне на енергийната сигурност в бизнеса

Резюме

Направен е опит от мен да се определи и анализира гарантираността на енергийната сигурност в бизнеса. За тази цел са представени начините и методите за измерването и определянето на състоянието на енергийната сигурност. По представените методи е определена енергийната сигурност в Република България. Представена е характеристика на състоянието на енергийния бизнес в ЕС и конкретно ситуацията в Република България. Разгледани са проблемите и предпоставките за възникването им. Показани са мястото и значението на гарантирането на енергийната сигурност в бизнеса и е очертана перспективата за развитие както на отрасъл енергетика, така и на бизнеса, и на националното стопанство.

Methods for Determining the State of Energy Security in Business

An attempt has been made by me to determine and analyze the guarantee of energy security in business. For this purpose, the ways and methods for measuring and determining the state of energy security are presented. The presented methods determine energy security in the Republic of Bulgaria. A description of the state of the energy business in the EU and specifically the situation in the Republic of Bulgaria is presented. The problems and the preconditions for their occurrence are considered. The place and importance of ensuring energy security in business is shown and the perspective for development of the energy sector, the business and the national economy is outlined.


Ключови думи

energy security, methods for determination, state of energy security, perspective for energy security
Свалете ISA.2022.1.04.pdf