Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Нова стратегическа визия на електронното управление в Република България за периода 2020 – 2025 г.

Резюме

В статията са представени въпроси, свързани с електронното управление в България след 2007 г., когато се регламентират със закон изискванията от административните структури да въведат електронно управление. В свят на глобални промени в световен мащаб комуникационните и информационните технологии преминават през прогресивни промени и развитие във връзка с утвърждаването на електронното управление в държавната и публична администрация. Въвежда се и предлагане на административни услуги по електронен път, като са регламентирани условията за доставчика на електронни административни услуги, както и условията и редът за получателите им. През годините в България се приемат редица стратегически документи, регламентиращи развитието на електронното управление във времето. Последната актуална стратегия, приета през месец март 2021 г., определя нова визия за електронното управление за периода 2020-2025 г., с която са изведени и новите стратегически цели с оглед на актуализиране и осъвременяване на стратегическите документи.

New Strategic Vision of Electronic Governance in the Republic of Bulgaria for the 2020-2025 Period

The article presents issues related to egovernment in Bulgaria after 2007, when the requirements of the administrative structures to introduce e-government are regulated by law. In a world of global changes on a global scale, communication and information technologies are undergoing progressive changes and developments in connection with the establishment of e-government in public and public administration. Provision of administrative services by electronic means is also introduced, as the conditions for the provider of electronic administrative services are regulated, as well as the conditions and the order for their recipients. Over the years, Bulgaria has adopted a number of strategic documents regulating the development of e-government over time. The latest updated strategy, adopted in March 2021, sets a new vision for e-government for the 2020-2025 period, which outlines the new strategic goals with a view to updating and modernizing the strategic documents.

Ключови думи

strategy, e-government, e-administrative services, communication and information technologies, new vision
Свалете ISA.2022.1.03.pdf