Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Класически и съвременни възгледи за бедността

Резюме

В настоящата разработка са разгледани класическите възгледи за бедността, за които българската научна литература е крайно неизчерпателна. Чрез авторова интерпретация и систематизиране на теоретични възгледи, залегнали в световната научна литература, е изграден „Континуум на класическите теории за бедността“, откроявайки три подхода – социален дарвинизъм, егалитаризъм и статистико-социологически подход. Бедността е изследвана въз основа на относително самостоятелни, но и допълващи се аспекти: икономически, социологически и приложен. Всеки от тези аспекти обединява както класически теории, така и съвременни концепции за разбирането на бедността като явление. Акцентира се върху причините, факторите и необходимостта от изкореняването на бедността. Изведени са основните индикатори за бедност: крива на Лоренц, Коефициент на Джини, лица в риск от бедност и социално изключване, линия на бедност и делът на лицата, които живеят под линията на бедност в България. Представени са неравенствата в разпределението на доходите преди и след социалните трансфери, а също и лицата, които са категоризирани от статистиката като бедни – преди и след социалните трансфери. В анализа е откроена неблагоприятната позиция на България спрямо останалите държави – членки на Европейския съюз.

Classic and Contemporary Views on Poverty

The article reviews classic views on poverty for which Bulgarian scientific literature is extremely inexhaustible. A “Continuum of classical theories of poverty” has been composed through the author’s interpretation and systematization of theoretical views which are embedded in world scientific literature. Three approaches are highlighted – social Darwinism, egalitarianism and statistical-sociological approach. Poverty is studied on the basis of relatively independent, but also complementary aspects: economic, sociological and applied. Each of these aspects brings together both classical theories and modern concepts of understanding poverty as a phenomenon. Emphasis is placed on the causes, factors, measures and the need to eliminate poverty. The main indicators of poverty are presented: Lorentz curve, Gini coefficient, persons at risk of poverty and social exclusion, poverty line and the rate of persons living below the poverty line in Bulgaria. Inequalities in the distribution of income before and after social transfers are presented, as well as those who are categorized by statistics as poor – before and after social transfers. The analysis highlights Bulgaria’s unfavorable position compared to other European Union member states.

Ключови думи

inequality, poverty, classical views on poverty, theoretical approaches and aspects of poverty, poverty indicators
Свалете ISA.2022.1.02.pdf