Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Подобряване качеството на предлаганата железопътна услуга чрез внедряване на нов подвижен състав

Резюме

Железопътният транспорт чрез своите социално-икономически ползи допринася за териториално сближаване, чрез него основните транспортни коридори на всяка една държава свързват основните градове с периферните региони и територии. Железопътният транспорт в България често е възпрепястван от остарели стопански и оперативни практики и от наличието на твърде много застаряваща инфраструктура и подвижен състав. Тези пречки могат да бъдат преодоляни с намаляване на оперативните разходи и заедно с ускоряването на иновациите ще позволят на железопътния транспорт да реализира пълния си потенциал, като същевременно се гарантира функционирането на вътрешния пазар и подобряването на сигурността и безопасността при извършването на превозите. Именно и затова железопътният сектор е необходимо да бъде допълнително стимулиран, за да бъде по-привлекателен за пътниците чрез инвестиции в нова инфраструктура и подвижен състав. Основен обект на изследването е качеството на предлаганата от БДЖ „Пътнически превози“ транспортна услуга. Представен е SWOT-анализ, идентифицирани са основните проблеми, които влошават транспортната услуга и отблъскват пътниците от ползването на железопътен транспорт. Основната цел на статията е да се очертаят перспективите пред развитието на железопътния транспорт при внедряването на нов подвижен железопътен състав.

Improving the Quality of Offered Railway Services through the Implementation of New Rolling Stock

Railway transport, through its socio-economic benefits, contributes to territorial cohesion. Via railway, the main transport corridors of each country connect the main cities with the peripheral regions and territories. Rail transport in Bulgaria is often hampered by outdated business and operational practices and the presence of obsolete infrastructure and rolling stock. These obstacles can be overcome by reducing operating costs which, along with accelerating innovation, will allow rail transport to reach its full potential, while ensuring the functioning of the internal market and improving safety and security. That is precisely why the railway sector needs to be further stimulated to be more appealing to passengers by investing in new infrastructure and rolling stock. The main object of the study is the quality of the transport service offered by BDZ “Passenger Transport”. A SWOT analysis is presented, and the main problems that worsen transport services and discourage passengers from using rail transport are identified. The main purpose of the article is to outline the prospects for the development of railway transport by the implementation of new rolling stock.

Ключови думи

rail transport, passenger transport, transport service, new rolling stock
Свалете ISA.2022.1.01.pdf