Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Дигитална администрация и утвърждаване на правила за работа в хоум офис

Резюме

В настоящата статия са раз гледани въпроси, свързани с дигиталната администрация и утвърждаването на правила за работа в условията на хоум офис. След обявяването на пандемията от COVID-19 в световен мащаб, все по-актуален става въпросът за работа в условията на хоум офис. Нормативно в нашата страна въпросът е законово регламентиран в Кодекса на труда. Законодателно в условията на пандемична обстановка полагането на труд в хоум офис не е регламентирано адекватно. С оглед компенсирането на този пропуск в нормативна та уредба и да се отговори на съвременни те изисквания е необходимо ръководителите на всяка една дигитална администрация да утвърдят правила за работа в условията на хоум офис, с което ще се конкретизират и попълнят липсващите ниши в законодателството към настоящия момент до реализирането на законодателната промяна.

Digital Administration and Approval of Home Office Work Rules

The article discusses issues related to digital administration and the adoption of rules for working in a home office. Following the announcement of the COVID-19 pandemic worldwide, the issue of working in a home office has become increasingly important. This issue in the Republic of Bulgaria was regulated in 2011 in the Labor Code. It turns out that at the moment the regulations for working remotely in a home office are outdated and inapplicable in today’s dynamic times of development and globalization. In order to compensate for this gap in the legislation and to meet modern requirements, it is necessary for the heads of each digital administration to approve rules for work in the home office, which will specify and fill the missing niches in the legislation, to the current moment, until the implementation of the legislative change.

Ключови думи

innovations, digital administration, rules for work in a home office, economics of labor and personnel, technological changes
Свалете ISA.2021.4.11.pdf