Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Самоусъвършенстващ се модел за препоръчване на индивидуализирани инвестиционни портфейли

Резюме

Индивидуализацията е процес, чрез който се приспособява услуга или продукт за нуждите на конкретни индивиди. Този процес е ключов елемент в препоръчващите системи и се прилага за установяване на иновационни услуги за технологични решения във финансовата индустрия. За целта се изгражда самоусъвършенстващ се модел за управление на индивидуализирани инвестиционни портфейли, посредством който се извършва сегментация и оценка на потребителите, като за всеки един от тях се препоръчва набор от инвестиционни портфейли. В настоящата статия е представен процесът по препоръчване на портфейл от инвестиционни инструменти, индивидуализиран според индивидуалните преференции на клиентите, методика за изграждането му и резултати от проведената апробация. Показани са при мери както за индивидуализирани портфейли, така и съпоставка на основните измерители на препоръчаните портфейли по съответните клъстери.

Self-Perfecting Model for Managing Individualized Investment Portfolios

Individualization is a process that adapts a ser vice or product to the needs of specific individuals. This process is a key element in recommender systems and is applied to establish innovative ser vices for technological solutions in the financial industry. For this purpose, a self-perfecting model for managing individualized investment portfolios is built, through which segmentation and evaluation of users are performed and for each of them a set of investment portfolios is recommended. This paper presents the process of recommending a portfolio of investment instruments, individualized according to the individual preferences of clients, methodology for its construction, and results of the approbation. Examples are shown of individualized portfolios, as well as a comparison of the main measures of the recommended portfolios in the respective clusters.

Ключови думи

investments, risk, individualization, individualized portfolios, self-perfecting model, investment goals
Свалете ISA.2021.4.07.pdf