Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Избрани практики в складирането в българските търговски и преработвателни предприятия

Резюме

Управлението на складовете е важна логистична дейност, оказваща особено силно въздействие върху движението на материалните потоци във веригата на доставките. Затова и в съвременните теоретични концепции складовете се разглеждат като част от ефективните логистични системи. Управлението им е сложно и изисква икономически и технически умения. Въз основа на това могат да бъдат изведени редица свързани и специфични моменти за тяхното управление в теорията и практиката. Разработката представя част от управленските практики въз основа на резултати от проведено анкетно проучване сред български търговски и преработвателни предприятия. В обекта на изследване не са включени доставчиците на логистични услуги. Целта на разработката е да представи няколко практики, които играят важна роля при управлението на складовете, като характеристика на товарооборота на складовете, водещи предизвикателства пред складовите системи, степен на интеграция на складовите процеси, приложение на практики за управление на качеството и контролинг в складовете, управление на човешките ресурси, устойчиви практики в складирането, както и приложение на информационни системи и технологии. Въз основа на получените резултати са на правени редица изводи относно дейностите по складиране в страната.

Selected Warehousing Practices in Bulgarian Trade and Manufacturing Enterprises

Warehousing is an essential logistics activity that has a particularly strong impact on the movement of material flows in the supply chain. That is why in modern business concepts warehouses are an important part of efficient logistics systems. Warehousing management is a complex problem that requires economics and technical knowledge. Based on this, a number of related specifics for the management of these systems could be found in theory and practice. The article presents the results of a survey focused on Bulgarian trade and manufacturing enterprises and reveals some of the warehousing management practices. The scope of the study does not include logistics service providers. Several problems that have an important role in warehousing management are considered as an article focus, such as the characteristics of material flows, main challenges for warehousing systems, degree of integration of warehousing processes, application of quality management and controlling practices, human resources management, sustainable storage practices and usage of information systems and technologies in warehousing. Based on the research data, several conclusions are defined about the practices in warehousing in Bulgaria.

Ключови думи

logistics, warehousing, warehousing systems
Свалете ISA.2021.4.06.pdf