Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Ваксините срещу Ковид-19 през погледа на българските граждани

Резюме

Основната цел на статията е да се разкрие отношението и поведението на българските граждани към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19. За постигане на целта е даден отговор на следните въпроси: 1. Какво е състоянието на заболеваемост та от Ковид-19 у нас? 2. Как се възприемат ваксините – причини за и против? 3. Какво се случва с ваксинирането и какво предстои? Използвани са данни от авторско емпирично изследване „Отношение на българските граждани към ваксините и ваксинирането срещу Ковид-19“, проведено през 2021 г.

Vaccines against COVID-19 through the Eyes of Bulgarian Citizens

The main purpose of the article is to reveal the attitude and behavior of Bulgarian citizens to vaccines and vaccination against COVID-19. To achieve this goal, answers are given to the following questions: 1. What is the state of morbidity of COVID-19 in our country? 2. How are vaccines perceived – reasons “for” and “against”? 3. What is happening with the process of vaccination and what lies ahead? Data from an author’s empirical study “Attitudes of Bulgarian citizens to vaccines and vaccination against COVID-19”, conducted in 2021, have been used.

 

Ключови думи

Bulgaria, COVID-19, vaccination, vaccines, attitude
Свалете ISA.2021.4.05.pdf