Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Уязвимостта и рисковете за възникване на недекларирана заетост в България през погледа на работниците

Резюме

Настоящата статия представя актуални емпирични данни от национално представително изследване сред работниците от българската икономика, проведено в рамките на изпълнение на проект на АИКБ, третиращо недекларирана та заетост и рисковете от възникване на нейни проявления в предприятията. Из следването се фокусира върху установява не, изясняване и анализ на взаимовръзките между характера на заетостта и нейната продължителност и вероятността от възникване на недекларирана заетост, отчитайки все по-широкото разпространение на нетипичните форми на заетост в условията на все по-ускорена дигитализация. Изследвани са също така рисковете от включване в практики на недекларирана заетост на различни категории лица, според техни базови характеристики като: образователен статус, квалификация и професионален опит и специфичен опит. Статията представя нови емпирични данни, които са ценни поради това, че на основата на техния анализ могат да се проектират релевантни политики и конкретни мерки за ограничаването и превенцията на недекларираната заетост.

Vulnerability and Risks of Undeclared Work through the Eyes of Employees from Bulgarian Economy

The article presents recent empirical data from a national representative survey amongst Bulgarian employees, conducted within the framework of a project implementation by BICA studying undeclared work and the risks of its occurrence in enterprises. The study focuses on establishing, explaining and analyzing the relationships between the nature of employment and its duration and the propensity of undeclared work emergence, taking into account the growing spread of atypical forms of employment coupled with accelerated digitalization. The risks of inclusion in undeclared work practices of different categories of people, according to their basic characteristics, such as educational status, qualification and professional and specific experience in employment, have also been studied. The article presents new empirical data, which is valuable for allowing, based on their analysis, the formulation of relevant policies and measures for reducing and preventing undeclared work.

 

Ключови думи

undeclared work, grey practices, public opinion
Свалете ISA.2021.4.04.pdf