Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Женско предприемачество: основни характеристики, равнопоставеност, подкрепа

Резюме

В публикацията се изследват основни аспекти на женското предприемачество в България. Проучени са ключови въпроси, изясняващи предприемаческия профил на жените, които стартират и управляват собствено предприятие, както и равнопоставеността на половете в тази област. Разгледани са силните страни и необходимостта от специфична подкрепа за дамите, които развиват предприемачески дейности. Анке тирани са 178 жени предприемачи, с различно образоване и възраст, а техните фирми се отличават по размер и предмет на дейност. Българските жени предприемачи са основно с високо образование – икономическо или техническо. Около половината от техните фирми са създадени преди 2008 г., като работят преимуществено в секторите услуги и търговия. Според резултатите от изследва нето, жените считат, че имат равни шансове с мъжете за успех при стартиране и развитие на бизнес. Желаната от тях подкрепа включва предимно осигуряване на достъп до финансови ресурси, популяризиране на успешни примери на жени предприемачи и обучение по предприемачество. Сред техните силни оръжия в бизнеса са: комуникативността, интуицията, адаптивността.

Female Entrepreneurship: Basic Characteristics, Equality, Support

The publication examines the main aspects of female entrepreneurship in Bulgaria. Key issues on the entrepreneurial profile of women starting and running their own business, as well as gender equality in this field are explored. The strengths and the need for specific support for women who create and develop entrepreneurial activities are discussed. In total, 178 women entrepreneurs with different education and age have been surveyed. Their companies also differ in size and activity. Bulgarian women entrepreneurs are mainly with higher education – economic or technical. About half of their companies have been established before 2008, operating mainly in services and trade. According to the results of the study, women believe that they have equal chances with men for success in starting and developing a business. The support they prefer mainly includes providing access to financial resources, promoting successful examples of women entrepreneurs and entrepreneurship training. Their most powerful weapons in business include: communication, intuition, adaptability.

Ключови думи

female entrepreneurship, characteristics, equality, support
Свалете ISA.2021.4.02.pdf