Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Изследване на състоянието и развитието на административното обслужване в местната администрация в България

Резюме

В статията се представят част от резултатите от изследване на състоянието на административното обслужване в местната администрация в България. Изследването е проведено в рамките на договор за научно изследване № НИД НИ-2/2019 на УНСС на тема: Интегриран модел за административно обслужване в местната администрация на изпълнителната власт. Изследването е с практико-приложен характер и обхваща двата програмни периода от членството на България в Европейския съюз. Представени са резултати от две независими изследвания: проучване на изпълнени общински проекти за подобряване на административното обслужване; анкетно проучване за установяване на актуалното състояние на административното обслужване на местно ниво. Обобщени са основни проблеми и предизвикателства пред административното обслужване в общинската администрация.

Research on the Status and Development of Administrative Services in Local Administration in Bulgaria

The article presents some of the results of a study of the state of administrative services in local administration in Bulgaria. The research is conducted within the framework of research contract № NID NI-2/2019 of UNWE on the topic: Integrated model for administrative services at the local executive administration. The research is of a practical and applied nature and covers the two programming periods of Bulgaria’s membership in the European Union. The results of two independent studies are presented: a study of implemented municipal projects for improvement of administrative services; a survey for establishment of the current state of administrative services at local level. The main problems and challenges for the administrative service in the municipal administration are summarized.

Ключови думи

local administration, administrative services, administrative attendance
Свалете ISA.2021.4.01.pdf