Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Основи на съвременната икономика: Харолд Хотелинг и проблемите на местоположението и изчерпаемите ресурси

Резюме

Харолд Хотелинг е влиятелен учен-статистик, работил в началото на 20-и век, включително в областта на ико­номическата теория. Трудовете му имат основополагаща роля за съвременната икономика и отварят пътя за нови изсле­дователски въпроси в стопанската наука. Най-известна е работата му върху реше­нието на проблема с изчерпаемите ресур­си. Хотелинг поставя начало на изследва­нията в областта на пространствената икономика и анализа на продуктовото ди­ференциране чрез решението на позицион­ния проблем на фирмите в дуопол. По-малко познати, но съществени, са приносите му за развитието на съвременната неокласи­ческа микроикономическа теория. Хотелинг е един от учените, които през 50-те го­дини на миналия век налагат математиче­ския подход в икономическите изследвания. Настоящата статия предлага въведение в ключовите му приноси.

 Foundations of Contemporary Economics: Harold Hotelling on Location and Exhaustible Resources

Harold Hotelling is an influential statistician working in the field of economic theory at the beginning of the 20th century. His contributions to economics are trailblazing and open new topics for economic and business analysis. His best-known work is his solution to the problem of exhaustible resources. He also triggered the exploration of spatial economics and the analysis of product differentiation through his solution of the optimal location of producers in a duopoly. Less known, but important, are his contributions to the development of modern neoclassical microeconomic theory. Hotelling is also one of the scientists who initiated the turn towards mathematical economics in the 1950s. In this paper we provide an introduction of his groundbreaking work on economic theory.

Ключови думи

Harold Hotelling, spatial economy, exhaustible resources, duality, microeconomic theory, Hotelling’s Law, Hotelling’s Rule, Hotelling’s Lemma
Свалете ISA.2021.3.10.pdf