Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Приложение на инoвативни методи в процеса на обучението – предизвикателства и възможности

Резюме

Основната цел на настоящата статия*** е да се очертаят както редица предизвикателства/бариери, които затруд­няват успешното прилагане на иновативни методи за обучение, така и възможни насоки за тяхното преодоляване. Основен информа­ционен източник са резултати от проведе­но анкетно проучване сред преподаватели, в което те представят свои субективни оценки за приложението на иновативни ме­тоди в процеса на обучение. Резултатите от изследването очертават редица предиз­викателства/бариери в процеса на прило­жение на иновативни методи за обучение, сред които се откроява водещата роля на времевия ресурс, който преподавателят трябва да инвестира както за подготовка на приложението на иновативни методи, така и за осъществяване на обратна връз­ка. Проведеното анкетно проучване показ­ва, че възможностите за преодоляване на предизвикателствата и трудностите се свързват с редица насоки за бъдещи дейст­вия, сред които с най-висока подкрепа от респондентите се очертава осигуряване­то на достъп до: подходящи обучения (вкл. off-line) за усъвършенстване на уменията на преподавателите за приложение на инова­тивни методи в процеса на обучение“; база данни с конкретни примери за прилагане на иновативни методи за обучение; подходящи ел. ресурси, които могат да се ползват при подготовката и приложението на иноватив­ни методи за обучение в учебния процес.

Application of Innovative Methods in the Learning Process – Challenges and Opportunities

The main purpose of this article is to outline the challenges/barriers that hinder the successful implementation of innovative teaching methods and possible ways to overcome them. The main source of information are the results of a survey conducted among teachers, in which they present their subjective assessments of the application of innovative methods in the learning process. The conducted survey shows that the possibilities for overcoming the challenges and difficulties are related to a number of guidelines for future actions, among which the highest support from the respondents has the provision of access to: appropriate training to improve the skills of teachers to apply innovative methods in the learning process; database with appropriate electronic resources for application of innovative teaching methods in the learning process.

Ключови думи

higher education, innovative methods in the learning process
Свалете ISA.2021.3.09.pdf