Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Конвергенция на отрасловата производствена структура на българската икономика към еврозоната

Резюме

В статията е представен анализ на процеса на конвергенция на от­расловата производствена структура на българската икономика към еврозоната през периода 2000 – 2018 г. За да бъдат изследвани специфичните особености на процеса, е разгледана динамиката на от­носителните дялове на отраслите (иконо­мическите дейности) в брутната добавена стойност в съпоставка с референтната икономика, заедно с някои възможни обяс­нения и следствия от нея. За количестве­но измерване на степента на сходство в структурите е използван индексът на ди­вергенция, като са приложени и сравнения с други страни от ЕС със сходни харак­теристики. Резултатите показват бавен процес на сближаване на отрасловата про­изводствена структура на икономиката на България с тази на еврозоната, който продължава през целия период, независимо от някои специфики преди и след рецесията от 2009 г.

Inter-Industry Structural Convergence of Bulgaria’s Economy to the Eurozone

The article presents an analysis of the inter-industry structural convergence process of Bulgaria’s economy to the Eurozone for the 2000–2018 period. In order to study the specific characteristics of the process, the article explores the dynamics of the relative shares of separate industries (economic activities) in gross value added and compares them to the reference economy, along with possible explanations and implications. The divergence index is employed as a quantitative measure of the degree of structural similarity, and comparisons to other EU economies with similar characteristics are made as well. Results indicate that the output structure of Bulgaria’s economy is slowly converging towards the Eurozone throughout the period despite some variation in developments before and after the 2009 recession.

Ключови думи

Economic Integration, monetary policy, structural convergence, monetary unions
Свалете ISA.2021.3.08.pdf