Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Оценка на риска при внедряване на екоиновации от земеделски стопанства

Резюме

Намаляването на отрицател­ното въздействие от земеделието върху околната среда е от съществено значение. Това налага прилагането на екологични и ресурсоспестяващи технологии в селско­то стопанство, осигуряване на екологично благоприятно развитие на селските райони, реализирането на екоиновационни проекти, насърчаване на екоиновационни дейности. Цел на доклада е да се оценят рисковете за прилагане на иновации от земеделските стопанства и, на базата на определените типове риск, да се очертаят стратегиче­ски насоки за преодоляването им. Съдържа­нието на статията е структурирано както следва: 1) Литературен преглед на поняти­ето екоиновация и рисковете, свързани с прилагането на екоиновации в земеделието; 2) Методологична рамка на изследването; 3) Оценка на риска при внедряване на еко­иновации от земеделските стопанства. В последната част се обобщават насоки за преодоляване на риска при внедряване на екоиновации от земеделските стопанства.

Risk Assessment in the Implementation of Eco-Innovations from Agricultural Holdings

Reducing the negative impact of agriculture on the environment is an essential issue. This requires the application of environmental and resource-saving technologies in agriculture, ensuring environmentally friendly development of rural areas, the implementation of eco-innovation projects, promotion of eco-innovation activities. The purpose of the paper is to assess the risks for the implementation of innovations from agricultural holdings and, on the basis of the identified types of risk, to outline strategic recommendations for overcoming them. The content of the article is structured as follows: 1) Literary review of the concept of eco-innovation and the risks associated with the application of eco-innovations in agriculture; 2) Methodological framework of the research; 3) Risk assessment in the implementation of eco-innovations from agricultural holdings. The last part summarizes recommendations for overcoming the risk of implementation of eco-innovations from agricultural holdings.

Ключови думи

eco-innovations, agricultural holdings, risk assessment.
Свалете ISA.2021.3.07.pdf