Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Особености при управлението на права на интелектуална собственост като част от бизнес стратегията на фирмата. Лицензиране на търговска марка

Резюме

Правото на собственост на притежателя на материални обек­ти, каквито са продуктите, включени в портфолиото на фирмата, обикновено се прехвърля на друго лице в процеса на тяхната комерсиализация и по-точно при осъществяването на покупко-продажба­та им. Не така стоят нещата, обаче, в повечето случаи, когато говорим за права на интелектуална собственост. Поради нематериалната форма на обек­тите, част от системата на интелек­туална собственост, например търгов­ската марка, притежателят й може да запази изключителното правото на соб­ственост, което има, въпреки че спрямо обекта е осъществена комерсиализация. Това е възможно чрез т.нар. „лицензия“ за използване. Лицензията (разрешение за извършване на определено действие) е уредената от закона правна възмож­ност притежателят да предостави това свое изключително право в полза на тре­то лице при определени условия, време и обем, за което да получи насрещни ползи. Но знаем ли как да извлечем максимално­то от тази възможност, а именно – да лицензираме изключителното право и по- конкретно това върху търговска марка като част от бизнес стратегията на фирмата? Настоящата статия има за цел да предостави отговори на горепо­сочения въпрос, както и на още няколко основни въпроса, а именно:

какво по-конкретно представлява ли­цензионното споразумение (лицензия­та)?

какви са основните видове лицензии?

какви са нужните средства и какви са пречките за постигането на максимал­на икономическа полезност от лицен­зията като способ за използването и по-конкретно на търговската марка в бизнес стратегията на фирмата?

Това, от своя страна, ще позволи на всяко заинтересовано лице да може:

бързо и лесно да установява връзката между съществуващата стратегия за управление на интелектуална собстве­ност и бизнес стратегията на фирма­та;

правилно да оценява възможностите за създаване на допълнителна стойност на стоките и/или услугите на фирма­та, както и приходи от лицензирането на обекти на интелектуална собстве­ност.

Features of Intellectual Property Rights Management as Part of the Business Strategy of the Company. Trademark Licensing

The owner’s property right of material objects like products, which are part of а company’s portfolio, usually transfers to another individual in the process of their commercialization and more specifically in their purchase and sale. Тhings are not the same when we talk about owner’s rights of Intellectual property. Due to the non-material form of the objects, which are part of the system of Intellectual property, for example trademark, owners can keep their property right of trademark although it is commercialized. This is possible through the opportunity for licensing. In short, the owners provide their right of Intellectual property to a third party under mutually agreed terms. In return, the third party makes different forms of payments. Do we know how to take the maximum of this opportunity and more specifically when we talk about trademark licensing which is a part of our business strategy? The purpose of this publication is to give answers to some fundamental questions.

Ключови думи

Intellectual property, Management, business strategy, licensing of rights, trademark
Свалете ISA.2021.3.06.pdf