Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Управление на риска в земеделските стопанства в България

Резюме

Развиващите се несигурности, рискове и кризи, свързани с естествената среда, технологиите, икономическата и по­литическа среда, както и глобализацията, все още представляват предизвикател­ство пред справянето с управлението на риска в аграрния сектор в България. Цел­та на статията е да се направи анализ на управлението на риска в земеделските стопанства и на тази база да се опре­делят обобщени изводи и предложения за подобряване на процеса. Управлението на риска често пъти е зависимо от икономи­ческите дейности и вътрешните нагласи на управителите на стопанствата. Мето­дологичната рамка на изследването включ­ва: 1) Теоретичен преглед на управлението на риска в аграрния сектор, като се опре­делят източниците на несигурност и риск, възможността на земеделските производи­тели да използват различни стратегии за управление на риска, както и зависимостта на управлението на риска от възприятията на земеделските стопани и предприетите правителствени мерки; 2) Методологични основи на проучването на управлението на риска в земеделските стопанства; 3) Пред­ложения за подобряване на процеса на уп­равление на риска. Анализите в статията представят резултати от университет­ски проект НИ 16/2018 Интегриран подход при управление на риска в аграрния сектор.

Risk Management in Agricultural Holdings in Bulgaria

The developing uncertainties, risks and crises related to the natural environment, technology, economic and political environment, as well as globalization, still pose a challenge to addressing risk management in the agricultural sector in Bulgaria. The purpose of the article is to make an analysis of risk management in agricultural holdings and, on this basis, to identify generalized conclusions and suggestions for improving the process. Risk management often depends on the economic activities and internal attitudes of farm managers. The methodological framework of the study includes: 1) Theoretical review of risk management in the agricultural sector, identifying the sources of uncertainty and risk, the ability of farmers to use different risk management strategies, as well as the dependence of risk management on the perceptions of farmers and the measures taken by the government; 2) Methodological framework of the study of risk management in agricultural holdings; 3) Recommendations for improving the risk management process. The analyses in the article present the results of university project NI 16/2018 Integrated approach to risk management in the agricultural sector.

Ключови думи

policies, Risk Management, agricultural holdings, strategies
Свалете ISA.2021.3.05.pdf