Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Съвременен поглед върху социалните последици от глобализацията

Резюме

Освен социално-икономиче­ските позитиви, преходът към по-единен глобален пазар поставя и системни предиз­викателства пред отделния потребител, компаниите и правителствата. Глобали­зационните процеси насърчават производ­ствената и икономическата активност, водейки до различни негативни последици с предимно социален характер. Измежду тях са: загуба на национален суверенитет; офшоринг и изтичане на работни места; бедност и нарастващо неравенство по отношение на доходите; околна среда и климатични промени. Настоящата статия предлага съвременен поглед върху тяхното развитие и значимост за оцеляването на живота на нашата планета.

A Contemporary Look at the Social Consequences of Globalization

In addition to socio-economic positives, the transition towards a more unified global market also presents systemic challenges for individual consumers, companies and governments. The globalization processes encourage industrial and economic activities resulting in various negative consequences of a predominantly social nature such as: loss of national sovereignty; offshoring and job losses; poverty and growing inequality in terms of earnings; environmental and climate changes. The present article offers a contemporary look at their development and significance for preserving life on our planet.

Ключови думи

globalization, environment, international business, socio-economic consequences, offshoring
Свалете ISA.2021.3.04.pdf