Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Детската бедност сред европейските страни и мястото на България сред тях. Статистически анализ на конвергенцията

Резюме

Една от най-предразположе­ните към риск от бедност и социално из­ключване групи е групата на децата. Бъл­гария и Румъния се очертават като стра­ните в Европейския съюз с най-високи нива на детска бедност за 2019 г., а държавите с най-ниски стойности на показателя са Словения, Чехия и Дания. Изследването на конвергенцията меж­ду европейските държави показва сближа­ване между държавите – членки на ЕС, по отношение на детската бедност, като се установява, че страните с по-високи първоначални нива на детска бедност са склонни да имат тенденция за сближаване с по-богатите. България се оказва типичен пример за такава страна. Средновзето в България се наблюдава по-голям темп на намаляване на нивата на бедност в група­та на децата, в сравнение със Словения. При изследването на тренда на бед­ността при децата в България се потвърж­дава наличието на низходяща трайна тен­денция на развитие за периода 2009-2020 г.

Статията е спонсорирана по проект НИД – 23/2020.

Child Poverty among European Countries and Bulgaria’s Place among Them. Statistical Analysis of Convergence

Children are one of the most vulnerable socio-demographic groups at risk of poverty and social exclusion. Bulgaria and Romania are emerging as the countries in the European Union with the highest levels of child poverty in 2019. The countries with the lowest values of the indicator are Slovenia, the Czech Republic and Denmark. The study of the dynamics of child poverty in Bulgaria shows a downward trend in the development of the indicator for the 2009-2020 period. The study of convergence between European countries shows convergence between EU Member States in terms of child poverty. It is found that countries with higher initial levels of child poverty tend to decline rapidly and move closer to countries with lower levels. Bulgaria has turned out to be a typical example of a country in which there are relatively higher rates of poverty reduction in the group of children for the study period.

Ключови думи

convergence, The European Union, child poverty
Свалете ISA.2021.3.03.pdf