Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Развитие на товарните превози по въздушен транспорт в България – тенденции и перспективи

Резюме

Въздушният транспорт се раз­вива с бързи темпове в световен мащаб и е от особено важно значение за мобил­ността на хората и стоките. Чрез своята гъвкавост той отговаря на непрекъснато изменящата се конюнктура на стоковите пазари и осигурява необходимите условия за търсене и предлагане на транспортни услуги в кратки срокове за доставка. Осно­вен обект на анализ в представената ста­тия е развитието на въздушните товарни превози през последните 12 години. Резул­татите от анализа на обемите и измене­нията на товарните превози, осъществени до и от българските летища, както и по основни превозвачи, е в основата на раз­работения SWOT-анализ и дефинираните в заключението перспективи за развитие на този вид товарен транспорт. Основната цел на изследването е да се очертаят тенденциите за развитие на въздушния транспорт в страната и в частност да се изяснят различните фак­тори, въздействащи върху търсенето на товарните превози, чрез идентифицира­нето на система от показатели за обема на извършените превози и осъществената товарна превозна работа, която може да бъде анализирана регулярно и която позволява прогнозирането на промените в обе­мите на товарните превози през определе­ни периоди от време. ­

Air Freight Transport Developments in Bulgaria – Trends and Perspectives

Air transport is developing at a rapid pace globally and is of particular importance for the mobility of people and goods. Through its flexibility, it responds to the ever-changing situation in commodity markets and provides the necessary conditions for transport services’ supply and demand in shortening the delivery times. The main subject of analysis in the presented article is the development of air freight transport over the last 12 years. The main results of the analysis of the volumes and changes of freight traffic to and from Bulgarian airports, as well as carried by the main carriers, give the grounds for SWOT analysis and is used to outline the main prospects for the future of air freight transport. The main objective of the survey presented is to outline trends for the development of air freight transport in the country and in particular to clarify the various factors influencing the demand for freight transport by identifying a system of indicators measuring the freight volumes and the loading work carried out, which can be analyzed regularly, and which allows the forecasting of changes in freight volumes during certain periods of time.

Ключови думи

air transport, air freight, air cargo carriages
Свалете ISA.2021.3.02.pdf