Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Измерване и анализ на техническата ефективност на българските общини – приложение на метода DEA (Data Envelopment Analysis)

Резюме

Преминаването през поре­дица от кризисни и следкризисни периоди през последните двадесет години оказва сериозно негативно въздействие върху публичните финанси навсякъде по света, а в същото време натискът върху всички нива на управление в публичния сектор за доставяне на повече и по-качествени пуб­лични услуги расте постоянно. Това налага преосмисляне на начина, по който се осигу­ряват и финансират публичните услуги, а усилията за подобряване на изпълнението чрез по-ефективно изразходване на ресур­сите е от особена важност за местни­те нива на управление. От една страна, вследствие на световните тенденции на децентрализация, все повече разходни от­говорности се прехвърлят към местния публичен сектор и той се превръща в осно­вен доставчик на публични услуги. От друга страна, резултатите от изпълнението на местните власти са и един от фактори­те, определящи решението на индивиди и бизнес да напуснат една местна терито­риална единица и да изберат друга, която предлага по-добри услуги при по-ниски цени (по-ниска данъчна тежест). Настоящото  изследване си поставя за цел да измери и анализира техническата ефективност на българските общини чрез приложение­то на непараметричния метод „Анализ чрез обвиване на данни“ (Data Envelopment Analysis). Резултатите от изчисленията на техническата ефективност на общините в България показват, че различията между местните териториални единици в начина на изразходване на ресурсите са същест­вени, а като цяло управлението на мест­но ниво не използва ефективно около 25% от входящия ресурс. Най-голям е броят на общините, работещи при нарастваща въз­връщаемост от мащаба, и това са предим­но малки местни териториални единици.

Measuring and Analyzing the Technical Efficiency of Bulgarian Municipalities – an Application of Data Envelopment Analysis (DEA)

Going through a series of crisis and post-crisis periods over the last twenty years has had a serious negative impact on public finances around the world, while at the same time the pressure on all levels of public sector governance to deliver more and better public services is growing. This requires a rethinking of the way public services are provided and funded, and efforts to improve performance through more efficient use of resources, and especially at local government level. On the one hand, as a result of global trends in decentralization, more and more spending responsibilities have been transferred to the local public sector and it has become a major provider of public services. On the other hand, the performance of local authorities is also one of the factors determining the decision of individuals and businesses to leave one local unit and choose another that offers better services at lower prices (lower tax burden). The present study aims to measure and evaluate the technical efficiency of Bulgarian municipalities through the application of the non-parametric method Data Envelopment Analysis (DEA). The results of the calculations of the technical efficiency of municipalities in Bulgaria show significant cost efficiency differences between local territorial units. In general, the management at the local level does not use effectively about 25% of their expenditures. The largest number of municipalities operate under increasing return of scale, and these are mostly small local territorial units.

Ключови думи

Bulgaria, municipalities, cost efficiency, Data Envelopment Analysis
Свалете ISA.2021.3.01.pdf