Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

България в еврозоната – опитът на други държави и сравнения

Резюме

На 10 юли 2020 г. България се при­съедини към подготвителния механизъм за еврозоната ERM II, но все още изразяваните становища по въпроса се разделят. Станови­щето на автора е, че в спора за или против присъединяването на България към еврозона­та най-силна е позицията на конкретните данни. В настоящия материал са представе­ни икономически показатели и факти за пет бивши социалистически държави, вече присъ­единили се към еврозоната. Има солидна ар­гументация в полза на избора за включване в анализа на трите балтийски икономики – Ес­тония, Латвия и Литва, а също така Слове­ния и Словакия. Развитието на тези държави като част от паричния съюз и икономически­те им показатели след тази важна стъпка разкриват целта за постигане на реална кон­вергенция с развити европейски икономики. Авторът приема два въпроса като особено важни – какво се случва с инфлацията в тези държави след включване в еврозоната и как­во показва сравнението относно постигната реална конвергенция. Хърватия, заедно с Бъл­гария, стана част от ERM II и Банковия съюз и също участва в анализа.

Bulgaria in the Eurozone – Other Countries’ Experience and Comparisons

On July 10 2020 Bulgaria joined the preparatory mechanism for the Eurozone ERM II, but the opinions expressed are still divided. The author’s opinion is that in the debate for or against Bulgaria joining the Eurozone, the actual data provides the strongest arguments. Economic indicators and facts about five former socialist countries that are already in the Eurozone are presented in the paper. There are solid arguments in favor of joining in the analysis of the three Baltic countries – Estonia, Latvia and Lithuania, as well as Slovenia and Slovakia. These countries’ development as part of the monetary union and their economic indicators after this important step show their goal for real convergence with developed European economies. The author accepts two issues as especially important – what happens to inflation in these economies after joining the Eurozone and what the comparison concerning real convergence shows. Croatia, along with Bulgaria, has become a part of ERM II and the Banking Union, hence why it is also included in the analysis.

Ключови думи

Eurozone, ERM II
Свалете ISA.2021.2.07.pdf