Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Оценка на банките в България посредством метода на сконтираните парични потоци

Резюме

В статията е представена процедура за детайлно детерминистично и стохастично моделиране на оценката на банка от гледната точка на външен на­блюдател, която се прилага индивидуално за банките от Първа и Втора група в Бъл­гария. Участващите в детерминистичния модел маржови променливи, изразяващи при­ходните и разходните лихвени и нелихвени маржове, са обединени в една обобщаваща променлива на маржове, а обемите на ба­лансовите позиции са представени с вели­чината привлечен ресурс на банката, като изведеният редуциран модел е използван за стохастично моделиране. Получените резултати от приложението на детерми­нистичния модел за оценка на банките са сравнени с тяхната счетоводна стойност, като за някои от по-малките банки се полу­чават съществени отклонения между оцен­ката и счетоводната им стойност.

Valuation of Banks in Bulgaria Using the DCF Method

The article presents a procedure for detailed deterministic modeling of bank valuation from the point of view of an outside observer, which is applied individually for First and Second Group banks in Bulgaria. The margin variables participating in the deterministic model, expressing the revenue and expenditure interest and non-interest margins, are combined in one generalized margin variable, and the volumes of balance sheets positions are represented by the value of bank-attracted resources. The results obtained from the application of the deterministic valuation model are compared with their book value, and for some of the smaller banks there are significant deviations between the valuation result and their book value.

Ключови думи

factor model, bank value, equity, net income, DCF valuation method
Свалете ISA.2021.2.06.pdf