Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Оценка на слабата форма на ефективност на Българска фондова борса с тест за серийна последователност

Резюме

Настоящата статия има за цел да тества слабата форма на ефективност на извадка от публични дружества на Бъл­гарска фондова Борса (БФБ) за период от м. октомври 2000 г. до м. юни 2020 г. на база на седмична възвръщаемост. На поставе­ните критерии за включване в извадката отговарят 9 дружества и индексът SOFIX. Представена е описателна характеристика на седмичната възвръщаемост, автокоре­лация и разширения тест на Дики и Фулър (ADF) за стационарност. Разгледана е ме­тодологията на теста за серийна после­дователност (Runs Test). Резултатите от теста за серийна последователност от­хвърлят хипотезата за слабата форма на ефективност за индекса SOFIX и някои от дружествата. Наличието на автокорелация на възвръщаемостта е допълнителен аргу­мент за отхвърлянето на слабата форма на ефективност.

Weak Form Efficiency Evaluation at the Bulgarian Stock Exchange Using Runs Test

The article aims to test the weak form of efficiency of a sample of public companies on the Bulgarian Stock Exchange (BSE) for the period from October 2000 to June 2020 on the basis of weekly returns. 9 companies and the SOFIX index meet the set criteria for inclusion in the sample. Descriptive characteristics of the weekly returns, autocorrelations and the extended Dickie and Fuller (ADF) stationary test are presented. The methodology of the Runs Test is considered. The Runs Test results reject the weak form of efficiency for the SOFIX index and some of the companies. Autocorrelations of returns further support the rejection of the weak form of efficiency.

Ключови думи

capital market, weak form of efficiency, Runs Test
Свалете ISA.2021.2.05.pdf