Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Изследване влиянието на човешките ресурси върху приходите в търговията

Резюме

Човешките ресурси със своите количествени и качествени характеристи­ки оказват влияние върху реализираните приходи в търговските вериги. Обект на изследването в настоящата статия са десет търговски вериги, които постигат най-високи приходи. Такива са „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ“, „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ“, „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“, „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“, ТВ „ФАНТАСТИКО“, „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“, „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ (Т Market)“, „ЗОРА - М.М.С.“ и „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“. Предмет на изследването е количественото влияние на човешките ресурси върху приходите. Целта е да се очертаят тенденциите в използва­нето на човешките ресурси и да се разкрие количественото влияние на брой заети лица и на производителността на труда върху приходите и върху финансовия резултат на търговските вериги. Времевият период на изследването е от 2016 г. до 2018 г.

A Case Study of the Impact of Human Resources on Trade Revenues

The quantative and qualitative features of human resources impact the revenue of retail chains. The article’s target of research are ten retail chains with the highest revenue. These are Kaufland Bulgaria, Lidl Bulgaria, Metro Cash & Carry Bulgaria, Billa Bulgaria, Technopolis Bulgaria, Fantastiko, Technomarket Bulgaria, Maxima Bulgaria (Т Market), Zora М.М.С and Praktiker Retail. The subject of research is the quantitative impact of human resources on revenue. The purpose is to outline the trends in employment of human resources and to reveal the quantitative influence of employees’ number and productivity on the revenue and the bottom line of retail chains. The research period is from 2016 to 2018.

Ключови думи

revenue, employees’ number, productivity, retail chains
Свалете ISA.2021.2.03.pdf