Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ограничения в приложимостта на моделите за предсказване на фалит

Резюме

Проблемите, свързани с приложе­нието на моделите за предсказване на фалит, са от широк спектър. Прегледът на литера­турата показва липсата на единна дефиниция за фалит. Съществуващото многообразие в дефинициите за фалит затруднява съпоста­вимостта на различните изследвания и изис­ква за коректно при приложението на модели­те за предсказване на фалит в практиката да се отчита конкретната дефиниция за фа­лит, на която те са базирани. Подборът на фирмите при различните изследвания също е обект на множество критики. В литерату­рата се поставя и въпросът за качеството на счетоводната информация. Дискусии има и по въпроса за това кои показатели трябва да участват в моделите. В много изследвания се доказва ползата от включване при анализа на риска от фалит и на информация от паза­ра, както и на нефинансова информация. Няма консенсус и по отношение на твърдението, че за повишаване на прогностичната способ­ност на моделите би трябвало да се ползват данни за паричния поток на фирмите.

Limitations in the Applicability of Bankruptcy Prediction Models

The problems associated with the application of bankruptcy prediction models are of a wide range. A review of the literature shows the lack of a uniform definition of bankruptcy. The existing diversity in the definitions of bankruptcy complicates the comparability of the different studies, hence why it is considered appropriate to take the specific definition of bankruptcy that the bankruptcy prediction models are based on into account when applying them in practice. The selection of companies in the various studies has also been the subject of much criticism. The literature also raises the question of the quality of accounting information. There are also discussions about which indicators should be included in the models. Many studies have demonstrated the benefits of including market information as well as non-financial information in bankruptcy risk analysis. There is also no consensus on the statement that data on the cash flow of companies should be used to increase the predictive power of the models.

Ключови думи

risk of bankruptcy, financial distress, insolvency.
Свалете ISA.2021.2.02.pdf