Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Трудова заетост след пенсиониране – тенденции в България за периода 2009-2019 година

Резюме

Увеличаването на средната продължителност на живота и на живота в добро здраве, развитието на техноло­гиите и гъвкавите форми на заетост са предпоставки, които стимулират участие на възрастните хора на пазара на труда в световен мащаб. През последните две де­сетилетия в България се увеличава делът на заетите лица на възраст на 60 и повече години. В настоящата статия е изследванa динамиката на работещите пенсионери у нас за периода 2009-2019 година общо и по обособени подсъвкупности. Установена е трайна тенденция към нарастване на об­щия и относителния брой на работещите пенсионери, като тя е особено изразена при жените, както и в отделни сектори на икономиката. Направеният прогностичен анализ дава основание да се твърди, че в бъдеще броят на лицата, които получават пенсия и в същото време работят, ще про­дължи да нараства.

Work after Retirement – Trends in Bulgaria for the 2009-2019 Period

The global trends of increasing life expectancy, improving health state at retirement age as well as the general trends in the pension systems, technological advances and flexible work arrangements are all factors which stimulate the participation of the elderly population in the labor market. The number of working people in the 60+ age range in Bulgaria has increased significantly over the past two decades. The article presents some of the main results of examining the dynamics of working retirees during the 2009-2019 period – totals and by specific subgroups. A rising trend in both the total number of working retirees and in its proportion has been found. This is predominantly observed among women as well as in specific economic sectors. The forecast analysis predicts that this trend of growing post-retirement work participation will continue in the future.

Ключови думи

labor force, population ageing, post-retirement work, retirement
Свалете ISA.2021.2.01.pdf