Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Склонността към свръхувереност и нейното проявление на финансовите пазари

Резюме

Статията разглежда психоло­гическата склонност към свръхувереност от гледна точка на поведенческите фи­нанси и специфично нейното проявление и влияние върху участниците на финансови­те пазари. Настоящата статия използва данни и изследвания за поведението и про­явата на склонността към свръхувереност на българите потребители на финансови услуги и участниците на финансовия пазар. Ще представим и оригинално проучване на база данни за търговията на Българска фондова борса АД от гледна точка на срав­нение на честотата на търговия между българи и американци и от гледна точка на разликите в честотата на търгуване (свръхтъргуване) между мъже и жени.

Overconfidence Bias and Its Manifestation on Financial Markets

The article examines overconfidence bias in terms of behavioral finance and specifically its manifestation and impact on financial market participants. The article uses data and research on the behavior and manifestation of the propensity for overconfidence of Bulgarian consumers of financial services and financial market participants. We will also present an original study of a database of trading on the Bulgarian Stock Exchange JSC in terms of comparing the frequency of trading between Bulgarians and Americans and in terms of differences in the frequency of trading (overtrading) between men and women.

Ключови думи

Финансови пазари, свръхувереност, свръхтъргуване, БФБ АД.
Свалете ISA.2021.1.11.pdf