Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Законът на Оукън в България, Гърция и Русия: сравнителен анализ

Резюме

Целта на настоящата ста­тия е да се извършат емпирична оценка и сравнителен анализ на Закона на Оукън за България, Гърция и Русия. Чрез регресия на времеви редове по метода на най-малките квадрати е моделирана връзката между без­работицата, икономическия растеж и про­изводствения разрив в България и Гърция за периода от първото тримесечие на 2000 г. до третото тримесечие на 2019 г., а в Русия – за интервала от първото тримесе­чие на 2003 г. до третото тримесечие на 2019 г. Резултатите от емпиричния анализ показват, че докато в България фазата от бизнес цикъла не влияе на валидността и силата на проявление на Закона на Оукън, то в Гърция и в Русия връзката между без­работицата и съвкупния продукт е циклично обусловена – тя е много по-силна по време на спад, отколкото в период на подем.

Okun’s Law in Bulgaria, Greece and Russia: A Comparative Analysis

The purpose of the article is to perform an empirical assessment and comparative analysis of Okun’s Law for Bulgaria, Greece and Russia. Ordinary least squares regressions of time series data (from the first quarter of 2000 to the third quarter of 2019 in Bulgaria and Greece, and from the first quarter of 2003 to the third quarter of 2019 in Russia) are employed to estimate the relationships between unemployment, economic growth and the output gap. The results from the empirical analysis show that while in Bulgaria the phase of the business cycle does not affect the validity and strength of the manifestation of Okun’s Law, in Greece and Russia the link between unemployment and output is cyclically influenced – it is much stronger during contraction than it is during expansion.

Ключови думи

Русия, България, закон на Оукън, Гърция
Свалете ISA.2021.1.10.pdf