Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача

Резюме

Израел Кирцнер е автор на осно­вополагащи приноси в теорията на предпри­емачеството. Значимите му прозрения се отнасят до предприемаческата функция в пазарния процес. Кирцнер се числи към ав­стрийската школа и изхожда в анализа си от допусканията за субективно вземане на решения, непълно знание у икономическите субекти и наличието на пазарни неравнове­сия. На предприемачите приписва способ­ността чрез своята повишена бдителност да откриват неравновесия в динамичните конкурентни пазари. Като арбитражисти те приближават пазарите до равновесие, дори при положение, че на всеки динамичен конкурентен пазар равновесието остава само теоретично хипотетично състояние. В рамките на този кратък текст очер­таваме най-важните аспекти на предпри­емаческия подход на Кирцнер и функцията, която предприемачеството изпълнява в па­зарно задвижваните процеси.

Foundations of Contemporary Economics: Israel Kirzner and the Function of Entrepreneurship

Israel Kirzner has made profound contribu­tions to the theory of entrepreneurship. His con­siderable insights address the entrepreneurial function in the market process. Kirzner belongs to the Austrian school and hence assumes subjective decision-making, incomplete sets of knowledge for all subjects, and market disequi­libria. He ascribes to entrepreneurs the ability to detect through alertness market disequilibria in dynamic competitive markets. Entrepreneurs as arbitrageurs bring markets closer to equilib­ria even if in a dynamic competitive market an equilibrium remains a theoretical utopia. In this short paper, we outline the most important as­pects of Kirzner’s entrepreneurial approach and the function entrepreneurship has in market-driven processes.

Ключови думи

Предприемачество, Израел Кирцнер, Австрийска школа, свободен достъп до пазарите, арбитраж
Свалете ISA.2021.1.09.pdf