Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Основи на съвременната икономика: Израел Кирцнер и функцията на предприемача

Резюме

Израел Кирцнер е автор на осно­вополагащи приноси в теорията на предпри­емачеството. Значимите му прозрения се отнасят до предприемаческата функция в пазарния процес. Кирцнер се числи към ав­стрийската школа и изхожда в анализа си от допусканията за субективно вземане на решения, непълно знание у икономическите субекти и наличието на пазарни неравнове­сия. На предприемачите приписва способ­ността чрез своята повишена бдителност да откриват неравновесия в динамичните конкурентни пазари. Като арбитражисти те приближават пазарите до равновесие, дори при положение, че на всеки динамичен конкурентен пазар равновесието остава само теоретично хипотетично състояние. В рамките на този кратък текст очер­таваме най-важните аспекти на предпри­емаческия подход на Кирцнер и функцията, която предприемачеството изпълнява в па­зарно задвижваните процеси.

Foundations of Contemporary Economics: Israel Kirzner and the Function of Entrepreneurship

Israel Kirzner has made profound contribu­tions to the theory of entrepreneurship. His con­siderable insights address the entrepreneurial function in the market process. Kirzner belongs to the Austrian school and hence assumes subjective decision-making, incomplete sets of knowledge for all subjects, and market disequi­libria. He ascribes to entrepreneurs the ability to detect through alertness market disequilibria in dynamic competitive markets. Entrepreneurs as arbitrageurs bring markets closer to equilib­ria even if in a dynamic competitive market an equilibrium remains a theoretical utopia. In this short paper, we outline the most important as­pects of Kirzner’s entrepreneurial approach and the function entrepreneurship has in market-driven processes.

Ключови думи

Предприемачество, Израел Кирцнер, Австрийска школа, свободен достъп до пазарите, арбитраж
Свалете ISA.2021.1.09.pdf