Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Оценяване, изграждане и валидиране на умения в България – тенденции и перспективи

Резюме

Настоящата статия е пос­ветена на предизвикателства, свързани с интегрирането на системата на пазара на труда в България, от една страна, с тези на образованието и обучението, от друга. Нейната цел е да подложи на анализ сис­темата за учене през целия живот в стра­ната и, по-специално, онези нейни аспекти, свързани с оценяването, изграждането и валидирането на умения. Изследването е ориентирано към идентифициране на влия­нието, което горните направления оказват върху постигането на съответствие меж­ду търсени и предлагани умения на пазара на труда. В обхвата на анализа попадат отговорните институции, заинтересова­ните страни и партньорствата, както и основните стратегии в сферата на учене­то през целия живот в България. Направен е обзор на мерките в подкрепа на достъпа на лицата в активна трудоспособна въз­раст до продължаващо обучение.

Mapping, Development and Validation of Skills in Bulgaria – Trends and Perspectives

The article deals with the challenges related to the integration of the labor market system in Bulgaria, on one hand, and the systems of education and training, on the other. Its objective is to analyze the country’s lifelong learning system and, in particular, its aspects related to the mapping, development and validation of skills. The study is aimed at identifying the impact which the aforementioned processes have on labor market skills matching. The analysis covers responsible institutions, stakeholders and partnerships, as well as the main strategies in the field of lifelong learning in Bulgaria. An overview of the measures in support of the access of individuals within active working age to continuing education has been made.

Ключови думи

Обучение, прогнозиране, компетенции, умения, валидиране
Свалете ISA.2021.1.08.pdf