Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия

Резюме

Предметът на изследване на статията е свързан с подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия. Използваната методика е анализ на алтернативните подходи и инструменти при реимбурсните политики. Основните резултати са откриването на иноватив­ни и прозрачни механизми при реимбурси­рането на медицински изделия. Разгледани са тенденциите в реим­бурсирането от здравно осигурените лица, прилагани в практиката на страни­те от ЕС, както и методите за монито­ринг и контрол на политиките, пакетните bundles плащания, възможности за подо­брения.  В допълнение са и насоките за усъвър­шенстването на цифровите информацион­ни системи, използвани за реимбурсиране в момента. Основните изводи от статията: изследването и проучвателната дейност на практиките в България и тяхното подо­бряване с оглед защита правата на паци­ента трябва да продължат, за да се оси­гурят необходимите данни, факти за по-нататъшния редизайн на модела и да се достигне до работещи решения, формира­не на методи за прилагането им, национални стандарти, мониторинг и контрол на ефективността им.

Improving Reimbursement Policies for Medical Devices in Bulgaria

The subject of the article is related to the financing of healthcare in order to improve reimbursement policies for medical devices. The methodology used is an analysis of alternative approaches and financing instruments, by examining public and private payments in Bulgaria and other countries and their structure. The main results are the discovery of innovative and transparent mechanisms for reimbursement and payment by health insured persons, applied in the practice of EU countries, such as monitoring and control of policies, package payments, opportunities for improvements through upgrading of NHIF digital information systems. The research activities of the practices in Bulgaria and their improvement in order to protect the rights of the patient must continue, in order to provide the necessary data, facts for further redesign of the model and to reach workable solutions throughout national standards, monitoring and control of their effectiveness.

Ключови думи

реимбурсни политики, медицински изделия, България.
Свалете ISA.2021.1.07.pdf