Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия

Резюме

Предметът на изследване на статията е свързан с подобряване на реимбурсните политики за медицински изделия. Използваната методика е анализ на алтернативните подходи и инструменти при реимбурсните политики. Основните резултати са откриването на иноватив­ни и прозрачни механизми при реимбурси­рането на медицински изделия. Разгледани са тенденциите в реим­бурсирането от здравно осигурените лица, прилагани в практиката на страни­те от ЕС, както и методите за монито­ринг и контрол на политиките, пакетните bundles плащания, възможности за подо­брения.  В допълнение са и насоките за усъвър­шенстването на цифровите информацион­ни системи, използвани за реимбурсиране в момента. Основните изводи от статията: изследването и проучвателната дейност на практиките в България и тяхното подо­бряване с оглед защита правата на паци­ента трябва да продължат, за да се оси­гурят необходимите данни, факти за по-нататъшния редизайн на модела и да се достигне до работещи решения, формира­не на методи за прилагането им, национални стандарти, мониторинг и контрол на ефективността им.

Improving Reimbursement Policies for Medical Devices in Bulgaria

The subject of the article is related to the financing of healthcare in order to improve reimbursement policies for medical devices. The methodology used is an analysis of alternative approaches and financing instruments, by examining public and private payments in Bulgaria and other countries and their structure. The main results are the discovery of innovative and transparent mechanisms for reimbursement and payment by health insured persons, applied in the practice of EU countries, such as monitoring and control of policies, package payments, opportunities for improvements through upgrading of NHIF digital information systems. The research activities of the practices in Bulgaria and their improvement in order to protect the rights of the patient must continue, in order to provide the necessary data, facts for further redesign of the model and to reach workable solutions throughout national standards, monitoring and control of their effectiveness.

Ключови думи

реимбурсни политики, медицински изделия, България.
Свалете ISA.2021.1.07.pdf