Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономическият растеж като фактор за ценова конвергенция в страните от ЕС

Резюме

В статията се изследва вли­янието на икономическия растеж върху общото ценово ниво и това при отдел­ни групи продукти. На тази основа става възможно да се изведат някои особено­сти на ценова конвергенция в страните от ЕС за периода 1996-2019 г. Акцент се поставя върху тенденциите при ценови­те нива в България, като специално мяс­то е отделено на продуктите с админи­стративно определяни цени и тези, при които акцизите формират голям дял в цената. С това се цели да се открои ро­лята на държавата по отношение на це­новата конвергенция в тези групи проду­кти. Теоретична основа на изследването е моделът на Баласа-Самуелсън. Емпирич­ното изследване на връзката икономиче­ски растеж – ценови нива се осъщест­вява посредством регресионен анализ и панелни регресии, като чрез последните се анализира промяната на силата на връзката във времето и особеностите на нейното проявление по страни. Получените резултати ясно показват различните нива на конвергенция на цените при търгуемите и нетъргуемите продукти и съществено по-голямото значение на темповете на икономически растеж за ценовите нива при последната група продукти. Отчетливо се откроява и ролята на правителствата в държа­вите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и в частност в България за задър­жане на цените на продукти, при които въпросните правителства могат директно да определят цените или да вли­яят индиректно, но в значителна степен, чрез косвените данъци.

Economic Growth as a Factor for Price Convergence in EU Countries

The article examines the impact of economic growth on the general price level in different countries and that in individual product groups. On this basis, it becomes possible to derive some features of the price convergence process in EU countries for the 1996-2019 period. Emphasis is placed on trends in price levels in Bulgaria, with a special place given to products with administratively set prices and those in which excise duties form a large share of the price. This aims to highlight the direct role of the state in the price convergence of these product groups. The theoretical basis of the study is the Balassa-Samuelson model. The empirical study of the relationship between economic growth and price levels is carried out through regression analysis and panel regressions, with the latter analyzing the change in the strength of the relationship over time and the country-specific characteristics of this relation.

The results clearly show the different levels of price convergence in tradable and non-tradable products and the significantly greater importance of economic growth for price levels in the latter group of products. The role of governments in CEE countries and in particular in Bulgaria in limiting the growth of product prices, where governments can directly set prices or influence indirectly (but to a significant extent) through indirect taxes, also stands out.

Ключови думи

икономически растеж, ценови нива, ценова конвергенция, НСЧ, ССЧ
Свалете ISA.2021.1.06.pdf