Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Изследване на влиянието на динамиката на частното потребление и възнагражденията върху инфлацията в България

Резюме

В България, като държава с малка отворена икономика, сериозно влия­ние върху инфлационните процеси оказват външни за държавата фактори като меж­дународните цени на петрол, храни, суро­вини и други. Освен това, влияние оказват и много други фактори като растежа на частното потребление, заплатите и дру­ги. Целта на тази статия е да изследва в каква степен растежът на частното потребление и на възнагражденията до­принася за динамиката на инфлацията у нас. Тези две променливи оказват най-сил­но влияние върху инфлационните процеси при услугите, тъй като много от услугите в икономиката няма как да бъдат внесени от външния свят.

Study of the Impact of the Growth of Private Consumption and Wages on Inflation in Bulgaria

In Bulgaria, as a country with a small open economy, external factors such as international prices of oil, food, raw materials and others have a serious impact on inflation; many other factors such as the growth of private consumption, wages and others have an impact as well. The purpose of the article is to examine the extent to which the growth of private consumption and wages contribute to inflation in our country. These two variables have the strongest impact on inflation in services, as many services in the economy cannot be imported from the outside world.

Ключови думи

инфлация, Заплати, фактори, частно потребление
Свалете ISA.2021.1.05.pdf