Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Изследване на влиянието на динамиката на частното потребление и възнагражденията върху инфлацията в България

Резюме

В България, като държава с малка отворена икономика, сериозно влия­ние върху инфлационните процеси оказват външни за държавата фактори като меж­дународните цени на петрол, храни, суро­вини и други. Освен това, влияние оказват и много други фактори като растежа на частното потребление, заплатите и дру­ги. Целта на тази статия е да изследва в каква степен растежът на частното потребление и на възнагражденията до­принася за динамиката на инфлацията у нас. Тези две променливи оказват най-сил­но влияние върху инфлационните процеси при услугите, тъй като много от услугите в икономиката няма как да бъдат внесени от външния свят.

Study of the Impact of the Growth of Private Consumption and Wages on Inflation in Bulgaria

In Bulgaria, as a country with a small open economy, external factors such as international prices of oil, food, raw materials and others have a serious impact on inflation; many other factors such as the growth of private consumption, wages and others have an impact as well. The purpose of the article is to examine the extent to which the growth of private consumption and wages contribute to inflation in our country. These two variables have the strongest impact on inflation in services, as many services in the economy cannot be imported from the outside world.

Ключови думи

инфлация, Заплати, фактори, частно потребление
Свалете ISA.2021.1.05.pdf