Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Външнотърговски отношения на България в периода 2004-2019 г.

Резюме

Целта на изследването е да се анализират промените във външнотъргов­ския обмен на България за периода 2004-2019 г. В началото са обобщени общите тенден­ции в динамиката на цялостния стокообмен на страната като стойност и количествени обеми, след което е направена оценка на зави­симостта на икономиката от външната тър­говия. Анализирана е географската структу­ра на търговията, проучени са промените в стоковата структура на търговията от гледна точка на дела на продуктите на пър­вичния сектор и преработените продукти. В заключението са обобщени основните изво­ди от направения анализ и са изведени някои препоръки по отношение на възможностите в областта на външнотърговската полити­ка на страната.

Bulgarian International Trade in the 2004-2019 Period

The article aims to analyze the changes in Bulgarian international trade for the 2004- 2019 period. Firstly, the general trends in dynamics of the country’s trade flows in terms of value and volume are summarized, which is followed by assessment of the economy’s dependence on international trade. The study then presents an analysis of the direction of Bulgarian trade and discusses the changes in the commodity structure of trade by analyzing the share of primary and manufactured products. The conclusion summarizes the main implications from the analysis and draws some recommendations regarding some possible measures in Bulgaria’s international trade policy.

Ключови думи

външна търговия, членство в ЕС, отвореност на икономиката, стокова структура, географска структура
Свалете ISA.2021.1.04.pdf