Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Значение на секторните политики за растежа на българската икономика

Резюме

В статията са разгледани политиките относно основните сектори в българската икономика и резултатите от тяхното развитие, като са отчетени различни показатели, показващи растежа на брутната добавена стойност и тен­денциите в развитието във всеки от сек­торите. Това е направено с цел разкриване на перспективите и възможностите за развитието им в съвременните условия. Като резултат от разработката са изве­дени основни мерки и препоръки във връзка с подобряване на икономическата политика по отношение на основните сектори, как­то и силните и слабите им места, върху които следва да се фокусира по-нататъш­ното усъвършенстване на икономическата структура в страната.

The Significance of Sectoral Policies for the Growth of Bulgaria’s Economy

The article analyzes the policies regarding the main economic sectors in Bulgarian economy and the results of their development, taking into account various indicators that show the growth of the gross value added in each of the sectors. This is done in order to reveal the prospects and opportunities for their development under modern conditions. As a result, the paper has outlined basic measures and recommendations have been set out in relation to the improvement of the economic policy with regard to the main sectors, as well as their strengths and weaknesses, on which the further improvement of the economic structure in the country should focus.

Ключови думи

икономически растеж, икономическа политика, икономически сектори
Свалете ISA.2021.1.03.pdf