Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Продуктивността на българската икономика през периода 2000-2014 г.: сравнителна оценка

Резюме

В статията продуктивността на българската икономика е подложена на изследване през разпределението на съвкупния резултат по направления на използването. Чрез този подход, от фор­мална гледна точка, продуктивността на макроикономиката се мери чрез промяна­та в дела на текущото производствено потребление в брутната продукция, а не чрез интензивността при използването на някой от двата първични производствени фактора – труд или капитал. Включвайки в съотношението и другите основни направ­ления на използването, получаваме оценка за продуктивността на макросистемата от концептуална гледна точка. Промяната в пропорциите на основните направления на използването на съвкупния продукт е показателна за измененията в капаците­та на националната икономика да обслуж­ва целевите вътрешни потребности, зад които стои развитието на потенциали­те на основните производствени факто­ри (труд и капитал) на територията на страната. Отправен за анализа е реалният ас­пект на икономическия оборот, в основа­та на който стои първичният за стопан­ската дейност ефект – продуктите, а не доходът.

The Productivity of Bulgarian Economy in the 2000-2014 Period: A Comparative Appraisal

The article presents a different approach to studying economic outputs and productivity. At the macro level, they are usually measured by GDP growth rates and other indicators derived from the aggregate. Unlike the orthodox approach, here the economic achievements are referred from economy functioning viewpoint, following the ratio between the main directions of using gross output. In such a way, we get an alternative approach to economic productivity, assessing it through the ratio between the types of societal needs served by the national economy. The direction of the change in this ratio is especially indicative, as it outlines the prospects for a national economy in terms of its capacity to develop production factors potential (labor and capital) within the country. We start from the real aspect of economic turnover, which is based on the primary effects of economic activity – the products (i.e. goods and services), not income. The object of analysis is the use structure of gross national economy output in the four main directions during the 2000-2014 period. The subject of analysis is Bulgaria’s economy productivity in light of the change in reproductive national economy potential, evaluated on a comparative basis. The comparative analysis was conducted on the economies of 25 European countries, almost all EU members. The results and assessments of the empirical analysis clearly outline that, in terms of the change in its reproductive capacity, the productivity of Bulgarian economy declined during the study period.

Ключови думи

сравнителен анализ, национално стопанство, икономическа продуктивност, брутната продукция, направления на използва¬не на продуктите, типове обществени потребности
Свалете ISA.2021.1.02.pdf