Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Съвременни тенденции в развитието на базите от данни

Резюме

Базите от данни отдавна са се наложили като ефективна и надеждна технология за организация и съхранение на данни в почти всички сфери на чо­вешката дейност. Освен масовото им приложение в оперативната дейност на практически всички предприятия и организации, те са и източници на данни за научните изследвания и анализи на иконо­мическите процеси. Базите от данни се развиват бурно през втората половина на 20-и век и като резултат се появяват релационните бази от данни, които са един изключително мо­щен инструмент за съхранение и достъп до данните. От началото на 21-ви век, с изключителното нарастване на обеми­те на съхраняваната и обработваната информация, както и на значителния дял на неструктурираната и полуструктури­раната информация, се появяват и полу­чават своето развитие нов тип бази от данни, каквито са NoSQL базите от данни. В настоящата статия се прави опит да се дефинират характеристиките на различните видове бази от данни, като на тази база се анализират техните предим­ства и недостатъци и се очертават сфе­рите им на приложение. Представени са и тенденциите в развитието на базите от данни от гледна точка на автора.

Contemporary Trends in the Development of Databases

Databases have been established for a long time as an efficient and reliable technology for organizing and storing data in almost all areas of human activity. In addition to their widespread use in the operational activities of practically all enterprises and organizations, they are also sources of data for research and analysis of economic processes. Databases were developed rapidly in the second half of the 20th century and as a result relational databases emerged, which are an extremely powerful tool for storing and accessing data. Since the beginning of the 21st century, with the extraordinary increase in the volume of stored and processed information, as well as the significant part of unstructured and semi-structured information, a new type of databases, named NoSQL databases, have emerged and developed. The article attempts to define the characteristics of different types of databases, analyzing their advantages and disadvantages and outlining their areas of application on this basis. The trends in the development of the databases from the point of view of the author are also presented.

Ключови думи

бази от данни, релационни бази от данни, NoSQL бази от данни
Свалете ISA.2021.1.01.pdf