Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Международно сравнение на измененията в потреблението на населението в европейските страни

Резюме

В статията са представени  част от резултатите от изследване на  различията и измененията в потреблението на човек от населението за периода  2000-2014 за група европейски страни. Даденото изследване е част от научноизследователски проект по договор № НИД НИ –  15/2017 към НИД на УНСС, на тема „Анализ  на съотношението „потребителски – инвестиционни продукти“ в крайната продукция в българската икономика – инструмент за оценка на възпроизводствения  потенциал на националното стопанство“.  Изследването на измененията в потреблението на човек от населението в  динамика и сравнително между страните  обхваща следната група от 25 страни:  Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония,  Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва,  Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия,  Румъния, Русия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция и Чехия.  Динамиката на потреблението на човек  от населението е изследвана за периодите  2000, 2005, 2010 и 2014 г. Липсват данни за  по-късни години.  Изследването се основава на потреблението на човек по 56 продуктови групи по единна номенклатура и единен измерител,  в случая – щатски долар (по средногодишния курс към националната валута и по  текущи цени). За разлика от изследването  само на структурите на потреблението,  на структурните различия и изменения във  времето, тази част от изследването държи сметка както за структурните различия и изменения, така и за обемните различия и изменения.  В статията са представени резултатите от изследването, както това се  изисква в сключения договор № НИД НИ  – 15/2017 към НИД на УНСС и задачата на  статията се заключава именно в представяне на резултати, а не в нещо друго. 

International Comparison of Changes in Population Consumption in European Countries

The article presents some of the results  of a study of differences and changes in per  capita consumption for the 2000-2014 period  for a group of European countries. The given  study is part of a research project under contract  № NID NI – 15/2017 to NID of UNWE,  on the topic of “Analyzing the “consumer –  investment products” ratio in the final production  in Bulgarian economy – a tool for assessing  the reproductive potential of the national  economy”.  The study of changes in per capita consumption  in dynamics and comparability between  countries covers the following group of  25 countries:  Austria, Belgium, Bulgaria, Great Britain,  Germany, Greece, Denmark, Estonia, Ireland,  Spain, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands,  Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia,  Slovenia, Hungary, Finland, France and  the Czech Republic.  The dynamics of per capita consumption for  the 2000, 2005, 2010 and 2014 periods have  been studied. Data for later years are missing.  The research is based on the consumption per  person in 56 product groups according to a single  nomenclature and a single measure, in this case –  the US dollar (at the average annual exchange  rate to the national currency and at current prices).  Unlike the study of consumption structures only, of  structural differences and changes over time, this  part of the study takes into account both structural  differences and changes, as well as volume  differences and changes.  The article presents the results of the research,  per the requirements in the № NID NI –  15/2017 to NID of UNWE contract, and its goal  lies solely in the presentation of results. 

Ключови думи

consumption, international comparison, multidimensional comparison
Свалете ISA.2020.4.12.pdf