Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Конвергентност на технологиите на Четвъртата индустриална революция и системните следствия за икономиките и обществата (Част II)

Резюме

Изследването прилага системен и политикономически подход в изследването на конвергентния характер на технологиите на Четвъртата индустриална  революция и свързаните с това промени на  всички равнища на заобикалящия ни свят.  Този подход е продиктуван от разбирането,  че днес нещата все по-малко могат да бъдат отделени в отделни логики, сфери, теории, тъй като всичко около нас става все  по-взаимосвързано, от което именно идват  синергетичнните и емержентни промени в  технологиите и чрез тях – на обществата в условията на дигитална икономика.  Мащабите на изследваната проблематика  изискват тя да бъде разделена на две части, за да може да бъде обхванат обектът  на изследването, свързан с конвергентния  характер на съвременните технологии. За  постигането на тези цели първата част  се фокусира най-напред върху различните  технологични революции и ръста на взаимосвързаността, до която те водят, тъй  като самата взаимосвързаност е неотделима от развитието на технологиите.  След това е направен анализ последователно на конвергентния характер на няколко  типа технологии – дигитални или информационни, нано-, био- и когнитивни технологии, които, взаимодействайки помежду си,  водят именно до емержентните и експоненциалните характеристики на промените. Във втората част предстои да бъдат  разгледани промяната в научното познание  и неговата все по-конвергентна природа,  конвергенцията между технологиите и човека и техните нарастващи взаимосвързаност и взаимозависимост, появата на  дигиталните екосистеми и новите форми  за генериране на стойност, а най-накрая –  следствията за политикономическите системи и необходимостта от системни промени в тях, продиктувани от технологичната конвергенция. 

Convergence of the Technologies of the Fourth Industrial Revolution and the Systematic Consequences for the Economies and Societies

The article applies a systematic and political  approach in exploring the convergent nature of  the technologies of the Fourth Industrial Revolution  and the related exponential, synergistic and  emergent changes that occur at all levels of the  surrounding world. This approach is driven by the  understanding that nothing today can be separated  into separate logics, fields, theories, because  everything around us is becoming more interconnected,  and this is the driving mechanism of the synergistic and emergent changes in technologies  and, through them, in economy and societies.  The enormous volume of this type of research  is the reason it has been divided into two  parts in order to broadly cover the object of the  research, which is related to the convergent nature  of modern technologies, as well as its subject,  related to the disclosure of the scale of the  ongoing changes. In order to achieve these goals,  the first part focuses on the various technological  revolutions and the growth of interconnection,  because interconnectivity itself is inseparable  from technological development. It also analyzes  the convergent nature of several types of technologies  – digital, nano-, bio- and cogni-, which  interact with each other and this leads to emergent  and exponential characteristics of change.  This second part discusses the change in scientific  knowledge and its increasingly convergent  nature; the convergence between technologies  and humans, their increasing interconnectivity  and interdependence; the emergence of digital  ecosystems and new forms of value generation;  and finally the consequences for politicoeconomic  systems and the need for systematic  changes in them, through which to respond to the  challenges dictated by technological convergence,  by its emergent and synergistic characteristics,  and through them, to the exponential  changes at all levels of societies. 

Ключови думи

system, convergence, industrial revolution, digital technology
Свалете ISA.2020.4.11.pdf