Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Усреднен метод на верижните замествания

Резюме

В настоящата статия са пред­ставени същността и методиката на раз­работения универсален и точен метод на детерминиран факторен анализ за нуждите на финансово-стопанския анализ. Усредне­ният метод на верижните замествания е модификация на най-често използвания и основен метод на детерминиран факторен анализ, а именно – методът на верижните замествания. Усредненият метод на вериж­ните замествания елиминира единствения и съществен недостатък на метода на ве­рижните замествания, а именно – неговата нееднозначност (точност) на получените резултати относно количественото измер­ване на индивидуалните влияния на участ­ващите факторни променливи върху измене­нието на резултативния показател при про­мяна на реда на извършване на замествани­ята на факторните променливи при постро­яване на факторните вериги. Представена е методиката на разработения усреднен ме­тод на верижните замествания и са изве­дени математически изрази за количестве­но определяне на индивидуалните факторни влияния върху изменението на резултатив­ния показател при най-често използваните в практиката на финансово-стопанския анализ зависимости между резултативен показател и участващи факторни променли­ви. Методиката на предлагания метод може да се приложи и при по-сложни математи­чески зависимости, дефиниращи връзката между резултативен показател и участва­щи факторни променливи, а също така и при изследването на широк кръг икономически и неикономически показатели.

Averaged Chain Substitution Method

The article presents the essence and  methodology of the universal and precise method  of determinant factor analysis developed for  the needs of financial and economic analysis.  The averaged chain substitution method is a  modification of the chain substitution method,  which is the fundamental and most commonly  used method of determinant factor analysis.  The averaged method of chain substitutions  eliminates the only significant disadvantage  of the chain substitution method, namely the  ambiguity (non-accuracy) of the results obtained  thereby regarding the quantitative measurement  of the individual influence which the participating  factor variables exert on the variation of the result indicator while changing the order of the  substitution of factor variables in the construction  of the factor chains. The methodology of the  developed average chain substitution method is  presented. Mathematical expressions are derived  for the quantitative determination of the individual  factor influences over the variation of the result  indicator with those dependences between result  indicator and participating factor variables that are  most commonly used in financial and economic  analysis. The methodology of the offered method  can also be applied to more complex mathematical  dependencies that define the relationship between  result indicator and participating factor variables.  Similarly, it is applicable in the study of a wide  range of economic and non-economic indicators. 

Ключови думи

financial and economic analysis, chain substitution method
Свалете ISA.2020.4.09.pdf