Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Дигиталните технологии в дистанционното обучение и перспективите при идентифицирането и валидирането на знанията и уменията

Резюме

В новата дигитална среда и в условията на необходимостта от кон­курентни професионални специалисти във все по-голяма степен се изисква реализи­ране на съвременен образователен модел, съответстващ на дигиталния период на развитие. Необходимостта от съчетава­не на обучение и работа налага студен­тите да бъдат оценявани във виртуална среда, която предполага разработване на системи за онлайн изпитване и оценяване, но и проверка на авторството, автенти­фикация на изпитваните и подпомагане на изпитния процес с реални студентски резултати. Проектът (ТеSLA), финансиран от ЕС по програмата „Хоризонт 2020“, има подобна цел: разработване и приложение на система за онлайн изпитване и оценяване чрез идентификация на изпитваните с гру­па от комбинирани параметри за автен­тификация и проверка на авторството в избегнато времево ограничение.

Digital Technology in Remote Training and the Perspectives in Identifying and Validating Knowledge and Skills

In the new digital environment and due to  the need for competitive professional specialists,  it has become increasingly necessary to create a modern educational model that is consistent  with the digital development period. The need to  combine training and work requires students to be  evaluated in a virtual environment which involves  the development of online testing and evaluation  systems, as well as authorship verification,  authentication of test subjects and support of  the exam process with real student results. The  EU-funded Horizon 2020 (TeSLA) project has a  similar purpose: to develop and implement an  online testing and evaluation system by identifying  subjects with a group of combined parameters in  terms of avoiding time limits for the authentication  and verification of authorship. 

Ключови думи

digital training, economics education, TeSLA system
Свалете ISA.2020.4.08.pdf