Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Дигитална трансформация на процесите в продължаващото обучение в Института за следдипломна квалификация при УНСС

Резюме

Дигиталната трансформация на продължаващото обучение, какво тряб­ва да знаем и можем, за да я направим; кои са основните педагогически и социално- психологически аспекти – това са част от основните въпроси, отговорите на които са намерили място в статията. В обсега й са включени предпоставките за успеш­ната дигитализация на образованието в ИСК при УНСС, а именно – въвеждането на дистанционната форма на обучение и участието на експерти в множество меж­дународни проекти и мобилности в тази област. Акцентирано е и върху потенциала на преподавателите и администраторите за създаване и поддържане на съвременно ефективно обучение в ИСК.

Digital Transformation of the Processes in Lifelong Learning in the Institute for Postgraduate Studies at the UNWE

The main questions in the article concern the  digital transformation in lifelong learning, what  we have to know and be able to do in order to  carry it out, as well as the main pedagogical and  socio-psychologic aspects. The premises of successful  digitalization of the studying process in  the Institute for Postgraduate Studies (IPS) at the  UNWE are also included in the paper. The most  important once include the use of the distance  learning method and participation in many international  projects and mobilities in the same area.  The emphasis is put on the creative thinking and  acting of lecturers and administrators in contemporary  and effective studying in the IPS. 

Ключови думи

lifelong learning, postgraduate studies, digital transformation, distance learning, electronic learning
Свалете ISA.2020.4.07.pdf