Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Международноправната защита на социалните права и принципът на достойно съществуване

Резюме

Цялата изградена система на международноправна защита на социал­ните права е съдържателно изпълнена от идеята за достойното човешко съществу­ване. Нейните норми, защитаващи на пръв поглед разнородните категории социални права – трудови, осигурителни, здравни и образователни, са обединени от единния принцип на достоен живот. Достойното човешко съществуване обосновава един­ството и неделимостта на всички соци­ални права. То е моралният извор на тях­ната закрила от международното право.

International Legal Protection of Social Rights and the Principle of Dignified Existence

The entire established system of international  legal protection of social rights is fulfilled by  the idea of decent human existence. Its norms,  defending at first glance the heterogeneous  categories of social rights – labor, social,  health and educational – are united by the  unified principle of dignified life. Decent human  existence justifies the unity and indivisibility of  all social rights. It is the moral source of their  protection under international law. 

Ключови думи

International Law, international legal protection, decent life
Свалете ISA.2020.4.06.pdf