Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Структурни промени в земеделските кооперации след интеграцията на България в Европейския съюз

Резюме

Целта на разработката е да се проследят структурните промени в зе­меделските кооперации в България, функциониращи в условия на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) и на тази база да се очертаят основните тенденции в тяхното разви­тие. Анализът се базира на официална статистическа информация от Министер­ството на земеделието и храните и горите (МЗХГ) „Агростатистика“, първични данни „Системата за земеделска и счетоводна информация“ (СЗСИ) Национален статистически институт (НСИ). Изследва се тр­ендът на изменение на следните показате­ли: брой на земеделски кооперации в Бълга­рия, изменения в Използваната земеделска площ (ИЗП,); изменения в обработваемата земя, среден размер на ИЗП, работна сила, динамика на производствената структура (растениевъдство и животновъдство) за периода 2007-2016 г. Резултатите показват, че в следствие прилагането на ОСП за периода 2007-2016 г. се отчитат структурни промени върху земеделските кооперации. Те се изразяват в трайната тенденция към намаляване както на броя им, така и на стопанисваната от тях земя. Анализът показва, че стиму­лите по различните схеми на ОСП за подпо­магане дават положителни резултати вър­ху разнообразяването на растениевъдното производство. Като цяло, обаче, площите със зърнено-житни и маслодайни култури през годините намаляват. През 2016 г. се отчита увеличение на производството на пресни плодове и зеленчуци, следствие на прилагане на мерките по ОСП, изразяващи се в плащания, обвързани с производство­то. Въпреки субсидиите по ОСП за подпо­магане на животновъдния сектор, в т.ч. подпомагането на стопанствата, вклю­чени в схемите за селекционен контрол, в края на периода почти наполовина намалява броят на кооперациите, развиващи говедо­въдство. Въпреки негативните резултати като цяло, на ниво производствена единица резултатът е в окрупняване на производ­ството.

Structural Changes in Agricultural Cooperatives Following Bulgaria’s European Union Integration

The article aims to analyze the structural  changes in agricultural cooperatives in Bulgaria,  in terms of the Common Agricultural Policy (CAP)  of the European Union (EU) and, on this basis,  outline the main trends in their development. The  analysis is based on official statistical information  from the Ministry of Agriculture and Food and  Forestry (MAF) “Agrostatistics”, primary data  “Agricultural and Accounting Information System”  (FADN) National Strategic Institute (NSI). The trend  of changing the following indicators is investigated:  number of agricultural cooperatives in Bulgaria,  changes in the utilized agricultural area (UAA,);  changes in arable land, average size of UAA, labor  force, dynamics of the production structure (crop  and livestock) for the 2007-2016 period.  The results show that, as a consequence  of the implementation of the CAP for the 2007-2016 period, structural changes in agricultural  cooperatives are reported. They are expressed  in the lasting tendency to decrease both their  number and the land they manage. The analysis  shows that the incentives under the various CAP  support schemes have positive effects on the  diversification of crop production. In general, the  areas with cereals and oilseeds have decreased  over the years. In 2016, there was an increase in  the production of fresh fruits and vegetables as  a result of the implementation of CAP measures  resulting from coupled payments. Despite the CAP  subsidies to support the livestock sector, including the support of farms included in selection control  schemes, at the end of the period the number  of cooperatives developing cattle breeding was  almost halved. Despite the negative results in  general, at the level of the production unit the  result is in the consolidation of production. 

Ключови думи

Bulgaria, agricultural cooperatives, structural changes, production structure, CAP
Свалете ISA.2020.4.05.pdf