Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Продължаващо обучение за лица с висше образование – предизвикателства и възможности пред висшите училища

Резюме

Предлаганото продължаващо обучение във висшите училища в България обхваща разнообразни дейности, сред кои­то се открояват неформалните обучителни курсове, насочени предимно към лица с ви­сше образование. Настъпващите промени в социално-икономическата среда се съ­провождат с динамика на потребителите на неформални обучения и формиране на оп­ределени предизвикателства пред продъл­жаващото обучение във висшите училища. Основна цел на настоящото изследване е да се проучат състоянието и динамиката на участието в неформални обучения на на­селение с висше образование в България, въз основа на което се формулират изводи за бъдещи политики и подходи за усъвършенст­ване на предлаганото във висшите училища продължаващо обучение. Обект на изследва­не са лица с висше образование в България, а предмет на изследване е участието в не­формални обучения. Основен информационен източник са статистически данни от по­следните три издания (2007, 2011 и 2016) на „Изследване на образование и обучение на възрастни“ (Adult Education Survey, Eurostat), което обхваща страните от ЕС и предос­тавя възможности за сравнителен анализ в рамките на общността. Периодът 2007-2016 г. съвпада с първото десетилетие от членството на България в ЕС, включващо началото на формиране на интегрирания ев­ропейски трудов пазар в условията на сво­бодно движение на хора и работници.

Continuing Training for Persons with Higher Education – Challenges and Opportunities for Universities

The offered continuing education in higher  schools in Bulgaria covers various activities,  among which the non-formal training courses  stand out, aimed mainly at persons with higher  education. The ongoing changes in the socioeconomic  environment are accompanied by the  dynamics of the users of non-formal education  and the formation of certain challenges for  continuing education and training in higher  education. The main goal of the article is to study  the state and dynamics of participation in nonformal  education of the population with higher  education in Bulgaria, on the basis of which  conclusions are formulated for future policies  and approaches to improve the continuing  education offered in higher education. The object  of research are people with higher education  in Bulgaria, and the subject of research is the  participation in non-formal training. The main  source of information is statistics from the last  three editions (2007, 2011 and 2016) of the  Adult Education Survey (Eurostat), which covers  EU countries and provides opportunities for  comparative analysis within the community. The  2007-2016 period coincides with the first decade  of Bulgaria’s membership in the EU, including  the beginning of the formation of the integrated  European labor market in the conditions of free  movement of people and workers.

Ключови думи

continuing training, non-formal training, education and training
Свалете ISA.2020.4.04.pdf