Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
4

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Рискове за успешната реализация на проекти, свързани с използване на природни ресурси

Резюме

Статията разглежда особено­стите на проекти, свързани с използването на природни ресурси за икономически цели. Представена е актуална статистическа информация за приложението им в съвре­менната икономика, която разкрива тенден­циите в тази връзка. Чрез разглеждане на приложимата нормативна рамка, на консти­туционно и законово ниво, са очертани ос­новните изисквания към дейностите, свър­зани с използването на природни ресурси, относимите регулаторни режими, процеду­рите по предоставяне на права за ползва­не, експлоатация и добив, компетентните органи, срокове за реализация на предос­тавените права и др. Разгледани са особе­ностите на отделните видове ползвания, които произтичат от спецификата на все­ки един природен ресурс, различни аспекти на управлението им и рисковете, които съ­пътстват техния жизнен цикъл. Предста­вени са примери от практиката за ефекта на някои основни рискове при използването на природни ресурси за икономически цели. Разгледана е общата рамка при управле­нието на проекти, свързани с използването на природни ресурси, включително: иденти­фициране целите на проекта и на възмож­ните източници за финансиране; планиране на дейностите и на бюджета на проекта; оценка и планиране на необходимите ре­сурси за реализацията му; особеностите, свързани с приключването на подобни про­екти. Основен акцент на статията са рисковете за реализацията на подобен род проекти, чиито особености произтичат от изчерпаемостта на природните ресур­си, силната правна регулация в сектора и строгите екологични изисквания на прило­жимото законодателство. Идентифицира­ни са основните рискове при управлението на проекти, свързани с използването на природни ресурси: регулаторен, полити­чески, финансов, оперативен и др., като е изследван ефектът върху реализацията им.        

Risks for the Successful Implementation of Projects Related to the Use of Natural Resources

The article examines the specifics of  projects related to the use of natural resources  for economic purposes. Up-to-date statistical  information on their application in modern  economy is presented, which reveals the trends in  this regard. By reviewing the applicable regulatory  framework, at constitutional and legal level,  the article outlines the basic requirements for  activities related to the use of natural resources,  the relevant regulatory regimes, the procedures  for granting rights of use, exploitation and  extraction, the competent authorities, deadlines  for implementation of granted rights, etc. The  features of the different types of uses, which arise  from the specifics of each natural resource, the  different aspects of their management and the  risks that accompany their life cycle are studied.  Practical examples of the impact of some major  risks on the use of natural resources for economic  purposes are presented. The general framework  for the management of projects related to the  use of natural resources is examined, including: identification of project objectives and possible  sources of funding; planning of the activities  and the budget of the project; assessment  and planning of the necessary resources for  its implementation; specifics related to the  completion of such projects. The main focus  of the article is the risks for the implementation  of such projects, whose specific features stem  from the depletion of natural resources, the  strong legal regulation in the sector and the strict  environmental requirements of the applicable  legislation. The main risks in the management of  projects related to the use of natural resources  have been identified: regulatory, political,  financial, operational, etc., and the effect on their  implementation has been studied.

Ключови думи

risk, project management, natural resources, extraction, concession
Свалете ISA.2020.4.02.pdf